zamknij

ZGODNE Z CO UTWORZONE W PRAWIE ORGANICZNYM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. ZASADA INFORMACJI

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ustawy organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych (dalej LOPD), informujemy Cię wyraźnie, precyzyjnie i jednoznacznie, że dane dostarczone przez za pośrednictwem formularzy przewidzianych w tym celu na naszej stronie internetowej lub w dowolnym innym kanale gromadzenia danych, a także formularzach wygenerowanych podczas relacji z naszym podmiotem, będziesz podlegać leczeniu w ramach odpowiedzialności Norbaminiatures, należycie powiadomionej w Rejestrze Generalnym Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, w celu utrzymania i wypełnienia relacji usługobiorcy z naszym podmiotem oraz świadczenia z niego usług.

 

Podobnie, zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionej LOPD i ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (dalej LSSI-CE), informujemy, że Państwa dane mogą być wykorzystywane w celu wysyłania użytkownikowi informacji handlowych i zastępczych związanych z naszym podmiotem za pośrednictwem telefonu, zwykłej poczty, faksu, wiadomości e-mail lub równoważnych elektronicznych środków komunikacji.

 

W ten sam sposób informujemy, że Twoje dane będą przekazywane we wszystkich przypadkach, w których jest to konieczne do rozwoju, zgodności i kontroli relacji usługobiorcy z naszym podmiotem lub w przypadkach, w których jest to dozwolone na podstawie reguły o randze prawa oraz w szczególności, gdy jedno z następujących założeń jest zgodne: a) celem leczenia lub cesji jest zaspokojenie uzasadnionego interesu administratora lub cesjonariusza objętego wspomnianą regułą; b) Przetwarzanie lub przekazywanie danych jest konieczne, aby osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wypełnia obowiązek nałożony przez tę normę.

 

2. ZASADA ZGODY

Zgoda na przetwarzanie danych w celach opisanych w poprzedniej sekcji będzie rozumiana jako oznaczenie odpowiednich pól w tym celu na naszej stronie internetowej.

 

3. OBOWIĄZKOWY CHARAKTER WYMAGANYCH DANYCH

Wypełnienie wszystkich pól pojawiających się w formularzach przewidzianych w tym celu na naszej stronie internetowej jest obowiązkowe (w przeciwnym razie pola, które są obowiązkowe, zostaną oznaczone gwiazdką). Odmowa podania Twoich danych oznaczałaby niemożność utrzymania i spełnienia relacji usługobiorcy z naszym podmiotem, ponieważ są one niezbędne do świadczenia usług z niego wynikających.

 

4. ZASADA JAKOŚCI DANYCH

Odbiorca usługi ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i dokładność dostarczonych danych, przy czym Norbaminiatures działa w dobrej wierze jako zwykły usługodawca.

 

W przypadku, gdy odbiorca usługi poda fałszywe dane lub osoby trzecie bez ich zgody, osobiście zareaguje na Norbaminiatures, osoby dotknięte lub zainteresowane, Hiszpańską Agencję Ochrony Danych oraz, w stosownych przypadkach, regionalne organy ochrony danych, obowiązków wynikających ze wspomnianych okoliczności.

 

Norbaminiatures nie gromadzi danych od osób poniżej czternastu lat za pośrednictwem swojej strony internetowej. W przypadku, gdy osoba poniżej czternastego roku życia udostępni swoje dane za pomocą formularzy przewidzianych w tym celu na naszej stronie internetowej lub w innym kanale do ich gromadzenia, zostaną one natychmiast zniszczone w tym samym czasie, w którym są Bądź świadomy takich okoliczności.

 

Aby zachować zgodność z postanowieniami artykułu 4.3 LOPD, odbiorca usługi zobowiązuje się powiadomić Norbaminiatures o zmianach, które nastąpią w ich danych, tak aby przez cały czas zgodnie z prawdą reagowali na bieżącą sytuację.

 

5. NARZĘDZIA NASTĘPUJĄCE NAWIGACJI

Nasza strona internetowa może korzystać z narzędzi do śledzenia nawigacji za pośrednictwem tego samego adresu IP usługobiorcy, aby usprawnić i zagwarantować świadczenie usług i ich techniczne funkcjonowanie.

 

ZEŃSTWA DANYCH

 Norbaminiatures zobowiązuje się do wywiązania się z obowiązku zachowania tajemnicy w odniesieniu do danych osobowych i obowiązku ich przechowywania oraz podejmie wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, które zagwarantują bezpieczeństwo danych osobowych i zapobiegną ich zmianie, utracie , nieuprawnione przetwarzanie lub dostęp, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych oraz ryzyko, na które są narażone, niezależnie od tego, czy pochodzą one z działania człowieka, czy ze środowiska fizycznego lub naturalnego, opracowanego w tytule VIII dekretu królewskiego 1720/2007 z 21 grudnia, który zatwierdza przepisy dotyczące rozwoju ustawy organicznej 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych.

 

7. WYKONYWANIE PRAW

Zgodnie z postanowieniami LOPD i dekretu królewskiego 1720/2007 z 21 grudnia, który zatwierdza Regulamin jego opracowania, odbiorca usługi może w dowolnym momencie skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowanie, anulowanie i sprzeciw wobec osoby odpowiedzialnej za plik lub przetwarzanie, załączając kserokopię dowodu osobistego.

 

8. ODPOWIEDZIALNY ZA PLIK LUB LECZENIE

Osobą odpowiedzialną za akta lub leczenie Norbaminiatures jest adres do celów powiadomień w Calle Beltrán N9,10004, Cáceres, Cáceres, Hiszpania.